symulator bankowości internetowej
MENU

ZA DARMO

ucz bankowości internetowej
wykorzystaj zalety puli, baw się
płać w symulatorze sklepu internetowego

REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Portal Banko24.pl udostępniany jest użytkownikom przez firmę:
  PERSABIO ul. Kwiatkowskiego 1/210, 62-500 Konin, NIP 665-172-84-44,
  zwaną dalej usługodawcą.
 2. Portal Internetowy Banko24.pl zwany dalej portalem działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z portalu. Każdy użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług portalu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z portalu użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z portalu użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszystkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 

2. DEFINICJE

 1. Portal - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością firmy PERSABIO i dostępna pod adresem banko24.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują firmie PERSABIO;
 2. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu;
 3. Partner - każdy podmiot współpracujący z firmą PERSABIO na podstawie stosownej umowy;
 4. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. BANKO - wewnętrzna wirtualna waluta portalu nie stanowiąca pełnoprawnego środka płatniczego
 6. DOŁADOWANIE - możliwość dokupienia wewnętrznej wirtualnej waluty
 

3. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej usługi nie stanowią inaczej, korzystanie przez użytkownika z usługi w portalu jest bezpłatne;
 2. Portal może pobierać miesięczną opłatę w swojej wewnętrznej walucie BANKO za prowadzenie konta. Opłata ta jest pobierana tylko jeżeli użytkownik posiada na swoim koncie ilość wewnętrznej waluty większą niż koszt opłaty.
 3. Portal umożliwia zakup swojej wewnętrznej waluty za pomocą stosownych doładowań.
 4. W portalu prezentowane są materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe;
 5. Usługodawca ma prawo zamieszczania w portalu treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów usługodawcy lub partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w punkcie poprzednim, stanowią integralną część portalu i prezentowanych w nim materiałów;
 6.  Portal zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w portalu treści i funkcjonalności w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w portalu, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z portalu lub w przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z portalem prosimy kierować na adres: pomoc@banko24.pl.
 

4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Portal oraz materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w portalu, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).;
 2. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w portalu użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych;
 3. Bez uprzedniej zgody usługodawcy użytkownicy mogą korzystać z portalu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.
 

5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie;
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich'
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w portalu informacje i materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu;
 4. Użytkownik nie może wprowadzać w błąd innych osób i instytucji co do przeznaczenia portalu.
 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
  • sposób, w jaki użytkownik korzysta z portalu i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  • materiały i informacje zamieszczane w portalu  przez użytkownika;
  • szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego regulaminu działań użytkownika;
 2. Użytkownik jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego hasła do portalu.
 3. Ze względu na niezależne od usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego użytkownika, usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do portalu;
 

7. DANE OSOBOWE

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia usługi w portalu. Przetwarzanie przez usługodawcę danych osobowych użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015, 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, 1422 z późn. zm.);
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników jest firma PERSABIO z siedzibą w Koninie przy ul.Kwiatkowskiego 1/210, 62-500 Konin.
 3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe użytkowników wyłącznie w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania;
 4. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W celu usunięcia danych należy się zwrócić się do nas i napisać na adres pomoc@banko24.pl. Wgląd i edycja danych osobowych odbywa się z poziomu edycji profilu na portalu;
 5. Pozostawione prze użytkownika dane osobowe mogą być wykorzystane do wysyłania do niego informacji oraz treści reklamowych.
 

7. REKLAMACJA

 1. Każdemu użytkownikowi portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem portalu;
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: pomoc@banko24.pl;
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania chyba ,że jej charakter będzie wymagał dodatkowych sprawdzeń.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do użytkownika na adres podany przez użytkownika w reklamacji.
 5. Reklamacje związane z systemem płatności zaimplementowanym na portalu użytkownik ma obowiązek składać do dostarczyciela usług płatniczych.
 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez użytkowników z usług portalu  jest prawo polskie;
 2. Spory pomiędzy usługodawcą a konsumentem dotyczące świadczenia poszczególnych usług mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu. Sprawa sporna pomiędzy usługodawca a konsumentem może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Portalu.
zamknij

ZALOGUJ SIĘ

Zapamiętaj mnie
zaloguj się przez swoje konto na facebooku
facebook
Nie masz konta, zarejestruj się: REJESTRACJA